Projecten

KUSTERFGOED

IS ONZE TROEF

 

Oktober 2008:

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge laat, i.s.m. ’t Stadsmus Hasselt, twee tegeltableaus met vrouwenhoofden verwijderen van een slooppand in de Karel Deswertlaan 32. Om de kosten van restauratie te dekken wordt bij VCM, Vlaamse koepelorganisatie voor Erfgoedorganisaties, een aanvraag ingediend tot het innen van belastingaftrekbare giften.

 

 

 

 

 

 

 

September 2009:

Onze aanvraag wordt goedgekeurd en de VSB geeft opdracht tot restauratie van de Blankenbergse Dame aan de firma HN-projects in Den Haag. Tevens wordt bij fijnschilder Danny Verhaest een passende achtergrondschildering besteld die de oorspronkelijke setting benadert. Het tableau wordt daarna tentoongesteld in de bovenhal van het Stadhuis van Blankenberge.

 

Maart 2010:

In opdracht van de VSB vzw verwijdert een aannemer het naamtableau van Villa Jean in de Descampsstraat. I.s.m. de dienst BODI wordt overtollige ballast verwijderd en het tableau wordt omkaderd. Het krijgt daarna een plaatsje in de kelderverdieping van het Belle Epoque Centrum.

November 2010:

We krijgen melding van het onoordeelkundig verwijderen van schitterende pauwentegels in de Vissersstraat 41-43. De werken worden stilgelegd en Henk Nijenhuis komt in opdracht van de VSB de klus afmaken. Gelukkig kan nog één volledige pauw gered worden. Na restauratie wordt hij ook tentoongesteld in het Belle Epoque Centrum.

November 2012:

De VSB vzw aanvaardt in 2011 het peterschap van het grafmonument van architect Joseph Hoste en zijn echtgenote Léonie D’Hondt. Al gauw blijkt dat een grondige restauratie nodig is. Met financiële steun van CERA worden volgende werken uitgevoerd: grafmaker Jan Demeyere herstelt de afgebroken hoek, maakt nieuwe paaltjes en vervangt de marmeren tekstplaten. Via fiscaal aftrekbare giften worden ook de porseleinen foto’s en de afsluitketting vernieuwd. In 2012 huldigen we het monument terug in. De achterkleindochter van de architect is hierbij aanwezig.

Lente 2014:

Op de Blankenbergse begraafplaats krijgen twee zeldzame graftrommels onze aandacht. Na een inleidende workshop en voordracht door Jan Halkus (Nederland) gaan we zelf met een achttal leden aan het werk in de ateliers van BODI. Na zorgvuldig ontwarren, vervangen van sommige onderdelen en bijschilderen van blaadjes en trommels mag het resultaat gezien worden. De VSB aanvaardt het peterschap over het grafje van Julienne Sandelé en plaatst de graftrommel terug. De grote trommel wordt ondergebracht in het lapidarium in de Sint-Rochuskerk.

 

 

 

 

 

 

 

Lente 2015:

Na de ontdekking van een art nouveau glasplafond in de oude patisserie van Sluys in de Vissersstraat gaat de VSB voluit voor de restauratie van dit unieke plafond. De combinatie van belastingaftrekbare giften en crowdfunding levert zeer snel voldoende geld op om de restauratie door glazenierster Pia Burrick te betalen. In samenwerking met de stad wordt het plafond –met gepaste verlichting- geplaatst op de eerste verdieping van het BEC.

 

 

 

 

 

April 2018:

De vishandel Tant-Azuur in de Molenstraat is verkocht en er is een sloopaanvraag ingediend. De vishandel Malvina in de Leopoldstraat wacht hetzelfde lot. Na rijp beraad en na overleg met het stadsbestuur besluit de VSB vzw om de interieurtegels van het pand in de Molenstraat met twee schitterende portretten en de reeds zwaar beschadigde vissersfiguur uit de Leopoldstraat professioneel te laten verwijderen. Door het groot aantal tegels wordt dit een dure bezigheid, daarom starten we een volgend project: “Een nieuwe thuishaven voor  Blankenbergse vissers”. Door de combinatie van crowdfunding en belastingaftrekbare giften via onze HERITA-rekening krijgen we steun van talrijke Blankenbergenaren en van vele andere sympatisanten. De laatste schijf wordt bijgepast door Stad Blankenberge.

 

 

 

 

 

Open Monumentendag 2019:

28 augustus 2019 is een belangrijke dag: de visserstableaus, aangevuld met drie stroken kronkelende vissen worden geplaatst in de benedenhal van het stedelijk casino. In afwachting van Open Monumentendag wordt alles voorlopig afgedekt. Op zondag 8 september valt dan het doek: onder ruime publieke belangstelling en met medewerking van de Folkloregroep De Korre en en de Folk Academie Blankenberge wordt het reuzetableau ingehuldigd: impressionant!

2020-2021:

Ondanks corona gaan we op zoek naar een geschikte plaats om het visserstableau uit de Leopoldstraat tentoon te stellen. Het is geen simpele opdracht: door de opgelopen schade kan het tableau immers niet meer in open lucht worden geplaatst en een locatie dicht bij de haven lijkt uitgesloten. Uiteindelijk komt de hal van het nieuwe station in beeld: zo kunnen immers alle reizigers onmiddellijk kennis maken met het tegelpatrimonium van Blankenberge. Ondertussen werkt onze restaurateur door aan het prepareren van de tegels en momenteel start hij de afwerkingsfase.

 

 

 

 

 

 

 

2022:

De VSB plant de plaatsing  van het gerestaureerde tableau in het late voorjaar of uiterlijk in september 2022, zogauw de NMBS met een contract over de brug komt. De financiering van de werken gebeurt alweer met crowdfunding en belastingaftrekbare giften via onze HERITA-rekening.

Een welgemeende dank aan al onze anonieme schenkers en aan onze sponsors die hun steentje bijdroegen voor het realiseren van deze projecten! Ook CERA leverde voor enkele projecten daadwerkelijke steun.